Laenen (2015).

Journal article
  • December 17, 2015

Wie verdient de steun van onze welvaartsstaat? Samenleving en Politiek, 22(10), 20-26.

Abstract: Deze bijdrage beschrijft een wetenschappelijke studie die vraagtekens plaatst bij het bestaan van een rangorde in hulpwaardigheid. Daarvan wordt in de welvaartsliteratuur beweerd dat ze alle geografische, temporele en sociaal-structurele grenzen overstijgt. De resultaten lijken echter eerder te wijzen op een universele tweespalt tussen mensen die alle behoeftige groepen even hulpwaardig vinden en tussen mensen die de ene groep al wat meer of minder ‘deserving’ vinden dan de andere. Voor politici en belangenorganisaties is dit van groot belang. Het zou immers betekenen dat ze beide segmenten van het electoraat op een fundamenteel verschillende wijze dienen te benaderen in hun politiek discours. Allicht zijn eerstgenoemden meer gevoelig aan argumenten die gestoeld zijn op het rechtvaardigheidsprincipe van gelijkheid, terwijl laatstgenoemden meer vatbaar zijn voor argumenten die zich beroepen op het principe van verdienste.

Link: https://www.sampol.be/2015/12/wie-verdient-de-steun-van-onze-welvaartsstaat

Comments are closed.